Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет icon

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет

НазваниеЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет
страница15/15
Дата31.01.2013
Размер3.93 Mb.
ТипДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
^

Список основної літератури


 1. Алгоритмы современной онкологии. /Под редакцией Щепотина И.Б., Бондаря Г.В., Ганула В.Л. – К.: Книга плюс.- 2006.

 2. Бондар Г.В., Попович О.Ю., Думанський Ю.В., Яковець Ю.І. та ін. Лекцiї з клiнiчної онкологiї.Том 1-2. – Донецьк, 2006-7.- 442 с.

 3. Бондар Г.В., Вітенко І.С., Попович О.Ю. Паліативна медична допомога. Донецьк, Донеччина. - 2004. –150с.

 4. Ганул.В.Л., Киркилевский С.И. Рак пищевода: руководство для онкологов и хирургов. К.: Книга плюс. – 2003. – 200с.

 5. Ефетов В.М. Избранные лекции по клинической онкологии.1997. – 260с.

 6. Онкологія. /За ред. В.П.Баштана, А.Л.Одабашьяна, П.В.Шелешка – Тернопіль; Укрмедкнига, 2003.- 316с.

 7. Онкологія: Підручник – 3-те видання, перероб. і доп./Б.Т.Білинський, Н.А.Володько, А.І.Гнатишак, О.О.Галай та ін.; За ред. Б.Т.Білинського – К. Здоров,я, 2004. – 528с.

 8. Стариков В.И. Общая онкология: Учебное пособие.- Харьков: ХГМУ, 2001.- 72с.

 9. Стариков В.И.,Трунов Г.В. Рак легкого.- Харьков, “ООО Катран КПК”.- 2002.- 212с.

 10. Шевченко А.І. Онкологія. Електр. підручник для студентів вищих медичних закладів., Запоріжжя.-2006.

 11. Щепотін І.Б., Ганул В.Л., Кліменко І.О. та ін. Онкологія.- К.:Книга плюс. –2006. – 496с.

 12. Энциклопедия клинической онкологии. Руководство для практикующих врачей / М.И.Давыдов, Г.Л.Вышковский и др. - М.:РЛС – 2005,2004.-1536 с.

 13. Sorkin V.M., Perehod I.A. Clinical oncology(Lectures for medical students). Simferopol.-2007.- 136p.


Неврологія в т.ч. нейростоматологія 4 рік/ 2 семестр

Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 1,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 30 год. Змістових модулів: 2

Самостійна робота: 5 год.

Разом: 45 год.


Опис програми («Неврологія» в т.ч. «нейростоматологія» - модуль 1)

Кінцеві цілі дисципліни:

Визначати основні симптоми і синдроми ураження різних відділів нервової системи.

 • Інтерпретувати дані функціональної анатомії та клінічної фізіології нервової системи.

 • Визначити етіологічні фактори та патогенетичні механізми розвитку основних неврологічних захворювань.

 • Ставити попередній діагноз основних неврологічних захворювань.

 • Аналізувати основні показники лабораторно-інструментальних методів дослідження в неврологічній практиці.

 • Планувати практику ведення хворого з неврологічною патологією.

Модуль 1 «Неврологія» в т.ч. «нейростоматологія»

Змістовий модуль 1. Неврологія

Конкретні цілі: Визначати місце неврології як науки, галузі практичної медицини і учбового предмету. Пояснювати симптоми центрального і периферичного парезів.Інтерпретувати рухові розлади при ураженні рухового шляху на різних рівнях. Пояснювати анатомо-фізіологічні, біохімічні дані екстрапірамідної системи та синдроми її ураження. Аналізувати анатомо-фізіологічні особливості мозочка та синдроми його ураження. Інтерпретувати поняття про рецепцію, клінічну класифікацію чутливості, види чутливих розладів, топічні типи чутливих порушень. Аналізувати анатомо-фізіологічні особливості та патологію нюхового та зорового аналізаторів. Інтерпретувати синдроми ураження окорухових нервів. Аналізувати синдроми ураження кори головного мозку. Засвоїти принципи класифікації судинних захворювань головного мозку, трактувати особливості ішемічних та геморагічних інсультів, принципи диференційованого і недиференційованого лікування інсультів, принципи профілактики гострих порушень мозкового кровообігу. Трактувати особливості епілептичних та не епілептичних пароксизмальних станів. Засвоїти клініку і лікування основних нозологічних форм інфекційних захворювань. Засвоїти сучасні аспекти демієлінізуючих захворювань нервової системи. Трактувати нейровізуалізаційні, ультразвукові та електрофізіологічні методи обстеження неврологічних хворих.

^ Змістовий модуль 2. Нейростаматологія

Конкретні цілі: Визначити анатомо-фізіологічні особливості та патологію трійчастого нерва. Інтерпретувати анатомічні особливості та патологічні прояви ураження лицьового нерва. Пояснювати симптоми ураження присінково-завиткового нерва. Інтерпретувати патологію IX –XII пар черепних нервів, бульбарний і псевдобульбарний синдроми. Трактувати основні види цефалгій та їх лікування. Визначити невралгію та невропатію трійчастого нерва та його окремих гілок. Інтерпретувати синдроми ураження лицьового нерва, язикоглоткового нерва, блукаючого нерва, під’язикового нерва. Визначити вегетативні прозопалгії. Інтерпретувати інші нейрогенні захворювання обличчя. Засвоїти принципи вертеброгенних і невертеброгенних захворювань периферичної нервової системи.

Оцінювання модуля 1

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі поточного контролю на відповідних практичних заняттях і під час контролю засвоєння змістових модулів (на підсукових заняттях). Оцінки виставлені за традиційною системою, конвертуються в бали:

«5» - 8 балів

«4» - 7 балів

«3» - 5 балів

«2» - 0 балів

Мінімальна кількість балів, з якою студент буде допускатися до складання підсумкового контролю модуля – 70

Підсумковий контроль зараховується студенту, якщо він набрав при виконанні підсумкового контролю не менше 50 балів.

Рекомендована література

 1. Грицай Н.М., Кобзиста Н.О. Нейростоматологія. – Київ, «Здоров’я», 2001. – 142с.

 2. «Нервові хвороби в т. ч. нейростоматологія» - тимчасова програма навчальної дисципліни для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, Київ, 2007. – 19с.

 3. Бабак О.Я. Клінічна фармакологія: підручник /Кол. авторів. за ред.. О.Я.Бабака, О.М.Біловола, І.С.Чекмана. – К.: Медицина, 2008. – 768с.

 4. Белова А.Н., Григорьева В.Н., Жулина Н.И. Клиническое исследование нервной системы. Москва, 2009. – 384с.

 5. Міщенко Т.С. Сучасна діагностика і лікування в неврології та психіатрії //За ред.. д.мед.н., професора Т.С.Міщенко та д.мед.н., проф.. В.С.Підкоритова //Довідник лікаря «Невролог.психіатр».-К.: Тов. «Доктор-Медіа», 2008. – 624с. – (Серія «Бібліотека Здоров’я України»).

 6. Мументалер Марко. Дифференциальный диагноз в неврологии. Москва. «Мед-пресс-информ», 2009. – 359с.

 7. Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология: Учебник. В трёх томах. – I-II-М.: Медицина, - 2007. – 792с.

 8. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы. Киев: Вища школа. – 1979. – 216с.

 9. Скоромец А.А. Нервные болезни: учебн.пособие / А.А.Скоромец, А.П.Скоромец, Т.А.Скоромец. – 4-е узд. – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 560с.ил.

 10. Суслина З.А. Инсульт: диагностика, лечение, профилактика /Под ред. З.А.Суслиной, М.А.Пирадова. – 2-е изд. – М.: МЕДпресспедформ, 2009. – 288с.:ил.

 11. Шевага В.М. Неврологія: підручник / В.М.Шевага, А.В.Паєнок, Б.В.Задорожна. – 2-е вид., перероб. І доп.-К.: Медицина, 2009.-. 656с.

 12. Штульман Д.Р. Неврология: Справочник практ. врачей (Д.Р.Штульман, О.С.Левин. – 6-е изд., доп. и перераб. – М.: Медпресс-информ., 2008 – 1024с.

 13. Эльгер К., Шмидт М.Актуальные вопросы терапии эпилепсии. Харьков. – 2011. – 178с.

 14. Яхно Н.Н., Штульман Д.Р. Болезни нервной системы. – Том 1. – М.: Медицина, 2007 – 744с.

 15. Яхно Н.Н., Штульман Д.Р. Болезни нервной системы. – Том 2. – М.: Медицина, 2007 – 480с.


Дитяча хірургічна стоматологія 4 рік/8 семестр

Лекції 10 год. Кредитів ECTS 3,5

Семінари - Модулів 1

Практичні заняття 60 год. Змістових модулів 3

Самостійна робота 35 год.

Разом: 105 год.


Опис програми (Дитяча хірургічна стоматологія – модуль 1)

Кінцеві цілі дисципліни:

Аналізувати результати обстеження хворого в клініці дитячої хірургічної стоматології

Визначати провідні синдроми і симптоми у дитячій хірургічній стоматології

Визначати характер та принципи лікування в клініці дитячої хірургічної стоматології

Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень в дитячій хірургічній стоматології.

Виявляти вроджені та набуті вади щелепно-лицевої ділянки

Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань у клініці дитячої хірургічної стоматології.

Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої хірургічної стоматології

Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургічної стоматології

Надавати необхідну невідкладну допомогу в клініці дитячої хірургічної стоматології

Обґрунтувати і оформити попередній клінічний діагноз в клініці дитячої хірургічної стоматології

Обґрунтувати і оформити синдромний діагноз в клініці дитячої хірургічної стоматології

Проводити диференційну діагностику венеричних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнта.

Проводити обстеження хворого у клініці дитячої хірургічної стоматології

Проводити хірургічне лікування основних стоматологічних захворювань.

Ставити остаточний клінічний діагноз основних захворювань в клініці дитячої хірургічної стоматології.


Модуль 1. Дитяча хірургічна стоматологія

Змістовий модуль 1. Знеболювання хірургічних втручань в щелепно-лицевій ділянці (ЩЛД) у дітей в умовах амбулаторії та стаціонару. Операція видалення тимчасових та постійних зубів у дітей різного віку.

Конкретні цілі:

 • знати анатомо-фізіологічні особливості розвитку та будови тканин і органів ЩЛД у дітей;

 • знати анатомічну будову щелеп та орієнтири для визначення цільових пунктів при проведенні провідникових анестезій у дітей різного віку;

 • знати анестетики, які найбільш часто застосовуються для місцевого знеболення тканин ЩЛД у дітей;

 • знати та вміти провести проби на переносимість до анестетиків;

 • знати ускладнення під час проведення місцевого знеболювання, вміти їх діагностувати та лікувати;

 • знати види загального знеболювання та речовини, які використовуються для його проведення;

 • знати та вміти визначити показання та протипоказання до загального знеболювання в умовах поліклініки та стаціонару;

 • знати анатомічну будову, строки прорізування зубів та розсмоктування коренів;

 • знати показання та протипоказання до видалення постійних та тимчасових зубів;

 • знати інструменти для видалення зубів у дітей;

 • вміти видаляти тимчасові та постійні зуби у дітей різного віку;

 • знати ускладнення під час та після видалення зубів та вміти їх лікувати;

 • вміти надати первинну допомогу при виникненні загальних ускладнень (непритомність, колапс, шок).


Змістовий модуль 2. Загальна характеристика перебігу запальних процесів тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей. Запальні процеси щелеп: гострі та хронічні періостити, гострий та хронічний одонотогенний та неодонтогенний (гематогенний, травматичний) остеомієліти. Запальні захворювання скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) у дітей. Запальні одонтогенні кісти щелеп від тимчасових та постійних зубів. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, принципи лікування, профілактики та реабілітація.

^ Конкретні цілі:

 • знати анатомо-фізіологічні особливості будови тканин щелепно-лицевої ділянки, які впливають на розвиток запальних процесів;

 • знати особливості будови щелеп та зубів у дітей різного віку;

 • знати клінічні ознаки різних форм періоститів, вміти встановити діагноз та призначити лікування;

 • вміти розітнути підокісний абсцес з локалізацією на вестибулярній поверхні щелеп та на піднебінні у дітей в тимчасовому, змінному та постійному прикусі;

 • знати клінічні ознаки остеомієлітів різних форм та локалізації, вміти встановити діагноз та призначити лікування;

 • вміти оцінити рентгенограми дітей з різними формами хронічного остеомієліту та встановити діагноз;

 • вміти провести диференційну діагностику хронічного остеомієліту з пухлинами та пухлиноподібними утвореннями щелеп за даними рентгенологічного обстеження;

 • знати можливі ускладнення остеомієлітів та вміти проводити їх профілактику;

 • знати особливості анатомо-фізіологічної будови скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС) у дітей різного віку;

 • вміти обстежити СНЩС та інтерпретувати дані додаткових методів його дослідження;

 • знати клінічні прояви гострого та хронічного артриту та вторинного деформуючого остоартрозу СНЩС, вміти встановити діагноз, провести диференційну діагностику та призначити лікування.

 • знати клінічні прояви вміти встановити діагноз, провести диференційну діагностику та призначити лікування одонтогенних кіст щелеп запального походження від тимчасових та постійних зубів.


Змістовий модуль 3. Запальні захворювання м»яких тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей: лімфаденіти, абсцеси, флегмони, фурункули, карбункули. Специфічні запальні процеси (туберкульоз, актиномікоз, сифіліс, ВІЧ-інфекція та СНІД). Гострі та хронічні захворювання слинних залоз. Травматичні пошкодження м”яких тканин.

^ Конкретні цілі:

 • знати особливості будови м»яких тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей, які впливають на перебіг запальних процесів;

 • знати клінічні симптоми, характерні для запальних захворювань м»яких тканин щелепно-лицевої ділянки;

 • вміти обстежити дитину з запальним процесом щелепно-лицевої ділянки та встановити діагноз;

 • вміти визначити метод та місце лікування дитини в залежності від стадії розвитку запалення м»яких тканин;

 • знати клінічні симптоми та вміти обґрунтувати показання до госпіталізації дітей з фурункулами, карбункулами, лімфаденітами;

 • вміти діагностувати гостре та хронічне запалення в лімфатичному вузлі, провести диференційну діагностику та визначати лікувальну тактику;

 • знати клінічні симптоми, вміти діагностувати абсцеси та флегмони щелепно-лицевої ділянки, провести диференційну діагностику, призначати лікування їх;

 • вміти провести розтин поверхневого абсцесу невеликих розмірів;

 • знати особливості анатомічної будови слинних залоз, розташування їх та вивідних проток, вміти обстежити великі слинні залози у дитини;

 • знати особливості анатомічної будови СНЩС у дітей залежно від віку

 • знати клінічні симптоми гострого та хронічного артритів, вміти провести обстеження СНЩС;

 • вміти діагностувати артрити СНЩС, провести диференційну діагностику та призначати лікування їх;

 • вміти діагностувати вторинний деформуючий артоз та анкілоз СНЩС, провести диференційну діагностику, визначити план лікування;

 • знати клінічні прояви ран будь-якої етіологіі, вміти визначити лікувальну тактику та провести первинну хірургічну обробку ран без дефекту або з дефектом невеликих розмірів;

 • вміти визначити тактику щодо антирабічної вакцинації при укушених ранах обличчя;

 • вміти визначити тактику щодо протиправцевої вакцинації у випадках травм м»яких тканин обличчя у дітей.


Оцінювання модуля 1

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі поточного контролю на відповідних практичних заняттях і під час контролю засвоєння змістових модулів (на підсумкових заняттях). Оцінки, виставлені за традиційною системою, конвертуються бали:

"5" – 6

"4" – 5

"3" – 4

"2" – 0

Мінімальна кількість балів, з якою студенті допускається до складання підсумкового модульного контролю модуля – 76.

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав при виконанні ПМК не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Чехова І.Л. Хірургічна стоматологія дитячого віку. ТОВ “Книга плюс”, 2003, 479 c.

 2. Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Чехова И.Л. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста. Киев, ТОВ “Книга плюс”, 2005, 479 с.

 3. Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Чехова І.Л. Атлас хирургических стоматологических заболеваний у детей. Киев.»Книга-плюс», «Ничлава».,2012 г., 501 с.

 4. Александрова Н.М., Аржанцев П.З. Травмы челюстно-лицевой области. М.: Медицина, 1986, 448 с.

 5. Агапов В.С., Емельянова Н.В., Шипкова Т.П. Анестезиология, реанимация, и интенсивная терапия в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.-М.-МИА.-2005.-251с.

 6. Бернадський Ю.Й. Основи щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології. Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитац. лікарів-стоматологів / – Пер. з 3-го російськомов. видання, переробл. і доповн. новіт. даними. – К.: Спалах, 2003. – 307 с.

 7. Бургонский В.Г. Современная технология местного обезболивания в стоматологии: Метод. рекомендации.-К.-2005.-31с.

 8. Вайсблат С.Н. Местное обезболивание при операциях на лице, челюстях и зубах. К., Здоровье, 1962, 336 с.

 9. Каспарова Н.Л., Колесов А.А., Воробьев Ю.М. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. М., Медицина, 1981, 168с.

 10. Карапетян И.С, Губайдулина Е.Я., Цегельник Л.Н Опухоли и опухолеподобные поражения органов полости рта, челюстей, лица и шеи /. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МИА, 2004. –232 с.

 11. Кононенко Ю.Г. Местное обезболивание в амбулаторной стоматологии. –Пособие для студентов стомат. факультетов.-М.-“ Книга плюс”.-2004.-351с.

 12. Малевич О.Є., Житній М.І., Чернов Д.В. та ін. Техніка місцевої анестезії при малих операціях у порожнині рота. Практичний посібник: Навчальний посібник для студентів і лікарів інтернів стоматологічних факультетів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / – Д.: АРТ-ПРЕСС, 2003. – 93 с.

 13. Малевич О.Є., Кравченко С.В., Світловський А.А та ін. Техніка операцій видалення зубів та їх коренів: Практичний посібник. Підручник для судентів та інтернів стоматолог. фак. вищ. мед. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації /– Д.: Арт - ПРЕС, 2003. – 71 с.

 14. Рабухина Н.А. Рентгендиагностика в стоматологии / Н.А. Рабухина, А.П. Аржанцев. – 2-е изд., стер. – М.: МИА, 2003. – 452с.

 15. Рогинский В.В. Воспалительные заболевания в челюстно-лицевой области у детей. Москва, 1998, 195 с.

 16. Руденко М.М. Стоматологія дитячого віку / М.М. Руденко, В.С. Бондаренко, С.В. Радочіна. – О.: Одес. мед. ун-т, 2001. – 177с.

 17. Соловьев М.М. Абсцессы, флегмоны головы и шеи– М. МЕДпресс, 2003.–229 с.

 18. Солнцев А.М., Тимофеев А.А. Одонтогенные воспалительные заболевания. К., Здоровья, 1989, 232с.

 19. Солнцев А.М., Колесов В.С., Колесова Н.А. Заболевания слюнных желез. К., Здоровья, 1991, 312с.

 20. Тарасенко М.М., Суханова Г.А. Слюнные железы. Биохимия, физиология, клинические аспекты.-Томск.-НТЛ.- 2002.-123с.

 21. Ткаченко П.І., Гуржій О.В. Лімфаденіт щелепно-лицевої ділянки у дітей.: Навчальний посібник /: Центр. метод. кабінет з вищ. мед. освіти, Укр. мед. стоматологічна акад. – Полтава, 2001. – 106 с.

 22. Шаргородский А.Г. Клиника, диагностика, лечение и профилактика воспалительных процессов челюстно-лицеволй области. Свердловск, 1987, 305с.

 23. Фрумкина Г.Д. Показания и противопоказания к удалению зубов у детей. М., Медгиз, 1962, 112 с.

 24. Фісталь Е.Я., Гозінець Г.П. Комбустіологія.-К.-Інтермінк, 2004.-184с.

 25. Септичні форми гострого гематогенного остеомієліту у дітей – Д.С.Солейко, О.М.Горбатюк, Ю.П.Кукуруза, В.С.Конопліцький – Вінниця: теза, 2008 – 263 с.

24. Безпека та ефективність місцевої анестезії у стоматології дитячого віку – Р.Гумецький – Видавництво «ГалДент», 2004


^ Внутрішня медицина 4 рік/ 8 семестр

Лекції: 20 год. Кредитів ECTS: 4

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 70 год. Змістових модулів: 4

Самостійна робота: 30 год.

Разом: 120 год.


Опис програми (Внутрішня медицина – модуль 2)

Мета навчання: вміти розпізнавати за зовнішніми ознаками та даними анамнезу найбільш поширені внутрішні хвороби та їх ускладнення, які загрожують життю пацієнтів та знати тактику лікаря-стоматолога по відношенню до хворих із соматичною патологією. Вміти оцінювати значення соматичної патології у виникненні та перебігу хвороб органів ротової порожнини та роль патології органів ротової порожнини в розвитку соматичних захворювань.


Модуль 2. Основи внутрішньої медицини (написання та захист історії хвороби, хвороби органів сечоутворення та сечовиділення, хвороби ендокринних органів, хвороби органів кровотворення, алергічні хвороби)


Змістовий модуль 1. Написання та захист історії хвороби.

^ Конкретні цілі: провести індивідуальну курацію хворих та під контролем викладача послідовно скласти історію хвороби, користуючись методичними рекомендаціями кафедри. Вивчити невідкдані алгоритми терапії при вивчених на модулі 1 хворобах.


Змістовий модуль 2. Хвороби органів сечоутворення та сечовиділення.

^ Конкретні цілі: вміти визначати набряковий (нефротичний) синдром та синдром ниркової артеріальної гіпертензії, уремічної прекоми та коми та надавати первинну лікарську допомогу при цих станах. Знати основні принципид діагностики та профілактики пієлонефритів, гломерулонефритів.

.

Змістовий модуль 3. Хвороби ендокринної системи та обміну речовин

Конкретні цілі: вміти діагностувати цукровий діабет та інші синдроми захворювань ендокринної системи, які ведуть до тяжких ускладнень та коматозних станів та надавати невідкладну допомогу.


Змістовий модуль 4. Хвороби системи кровотворення. Захворювання імунної системи в практиці стоматолога. Алергічні хвороби. Вторинний імунодефіцит.

^ Конкретні цілі: Вміти діагностувати анемії, гематоонкологічні хвороби, порушення гемостазу та інші синдроми захворювань кровотворної системи, які ведуть до тяжких ускладнень та надавати невідкладну допомогу. Вміти надавати невідкладну допомогу при алергічних та токсикоалергічних захворюваннях.


Оцінювання модуля 2

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі поточного контролю на відповідних практичних заняттях і підчас контролю засвоєння змістових модулів (на підсумкових заняттях). Оцінки, виставлені за традиційною системою, конвертуються в бали:

«5» - 3,5 бали

«4» - 2,5 бали

«3» - 2 бали

«2» - 0 балів

Мінімальна кількість балів, з якою студент допускається до складання підсумкового контролю модуля – 68.

Підсумковий контроль зараховується студенту, якщо він набрав при виконанні підсумкового контролю не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Пропедевтика внутрішніх хвороб // (В.М. Березов, В.М. Васильєв, Є.І. Дзись, В. М. Жебель, Р. І. Ільницький, І.П. Кайдашев, М.А. Оринчак, М.С. Расін, І. І. Сахарчук, Т. А. Хомазюк, О. А. Хренов, О.О. Якименко). Під редакцією проф. М.С. Расіна. - Полтава. - «Допомога». - 2004 - 353 с.

 2. Внутрішні хвороби. // (В.М. Березов, В.М. Васильєв, Є.І. Дзись, В. М. Жебель, Р. І. Ільницький, І.П. Кайдашев, М.А. Оринчак, М.С. Расін, І. І. Сахарчук, Т. А. Хомазюк, О. А. Хренов, О.О. Якименко). Під редакцією проф. М.С. Расіна. Полтава. - «Допомога».- 2002 р. 361 с.

 3. Нетяженко В.З. Класифікація внутрішніх хвороб. Діагностичні заходи та алгоритм Принципи лікування. Частина 1. // -К.2008.-270 с.

 4. Еталони практичних навичок з терапії . – К., 2005.

 5. Малая Л.Т., Хворостенко В.Н. Терапия. – Харьков, 2005, 500с.

 6. Меньков Н.В. Обследование больного в терапевтической клинике: учебное пособие для студентов мед. вузов / Нижегород, ГМА , 2008,103 с.

 7. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів/ За ред. Проф.. Ю.М. Мостового, 14-те вид., доповнене та перероблене – Вінниця: «ДКФ», 2011. – 527 с.

 8. Передерій В. Г. Основи внутрішньої медицини: підручник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації Т.1: Захворювання органів дихання. Захворювання органів травлення. Захворювання системи крові: кровотворних органів. Захворювання ендокринної системи / В. Г. Передерій, С. М. Ткач – Вінниця. Нова книга, 2009, 636с.


^ Дитяча терапевтична стоматологія 4 рік/7-8 семестр

Лекції 10 год. Кредитів ECTS 4,5

Семінари - Модулів 1

Практичні заняття 80 год. Змістових модулів 3

Самостійна робота 45 год.

Разом: 135 год.


Опис програми (Дитяча терапевтична стоматологія – модуль 1)

Кінцеві цілі дисципліни:

Аналізувати результати обстеження хворого в клініці дитячої терапевтичної

стоматології

Визначати характер та принципи лікування захворювань в дитячій терапевтичній стоматології

Визначити провідні синдроми і симптоми у дитячій терапевтичної стоматології

Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань у клініці дитячої терапевтичної стоматології

Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої терапевтичної стоматології

Надавати необхідну невідкладну допомогу при екстрених станах в клініці дитячої терапевтичної стоматології

Обґрунтовувати і формулювати попередній клінічний діагноз в клініці дитячої терапевтичної стоматології

Обґрунтовувати і формулювати синдромний діагноз в клініці дитячої терапевтичної стоматології

Планувати обстеження стоматологічного хворого, інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених захворюваннях та їх ускладненнях

Проводити диференціальну діагностику в клініці дитячої терапевтичної стоматології

Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань у клініці дитячої терапевтичної стоматології

Ставити остаточний діагноз основних захворювань в клініці дитячої терапевтичної стоматології


Модуль 1. Дитяча терапевтична стоматологія

Змістовий модуль №1.Ураження твердих тканин тимчасових і постійних зубів у дітей: карієс, гіпоплазія емалі, флюороз, спадкові вади розвитку: етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика”.

Конкретні цілі:

 • знати основні етапи розвитку тимчасових і постійних зубів;

 • знати терміни прорізування тимчасових і постійних зубів;

 • знати сучасні уявлення про етіологію та патогенез карієсу зубів у дітей;

 • вміти аналізувати розповсюдженість та інтенсивність карієсу зубів у дітей у віковому аспекті та визначати чинники, що впливають на ці показники;

 • знати клінічну класифікацію карієсу зубів та вміти сформулювати діагноз карієсу;

 • знати закономірності клінічного перебігу карієсу тимчасових зубів в залежності від етапу розвитку зуба;

 • вміти проводити діагностику та диференційну діагностику різних форм карієсу тимчасових зубів у дітей різного віку;

 • вміти проводити лікування карієсу тимчасових зубів у дітей різними методами (ремінералізуюча терапія, АРТ-методика, препарування і пломбування різними пломбувальними матеріалами, імпрегнаційний метод);

 • знати особливості перебігу карієсу в постійних зубах в залежності від етапу розвитку зубу;

 • вміти проводити діагностику і диференційну діагностику різних форм карієсу постійних зубів у дітей різного віку;

 • вміти проводити лікування карієсу постійних зубів у дітей різними методами (ремінералізуюча терапія, профілактичне пломбування, препарування і пломбування різними пломбувальними матеріалами);

 • вміти призначати загальне лікування карієсу зубів дітям з декомпенсованою формою його активності;

 • знати помилки і ускладнення при лікуванні карієсу тимчасових і постійних зубів у дітей, вміти їх попереджати та усувати;

 • знати класифікацію некаріозних уражень зубів у дітей та вміти сформулювати діагноз;

 • вміти проводити діагностику і диференційну діагностику різних форм некаріозних уражень зубів у дітей різного віку;

 • вміти визначати лікувальну тактику та проводити лікування різних форм некаріозних уражень зубів у дітей різного віку.


Змістовий модуль №2.Пульпіт тимчасових і постійних зубів у дітей: етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування”.

Конкретні цілі:

 • знати анатомо-фізіологічні особливості пульпи тимчасових та постійних зубів на різних етапах їх розвитку;

 • знати сучасні уявлення про етіологію і патогенез пульпіту тимчасових і постійних зубів у дітей;

 • знати класифікації пульпіту (Київського медичного інституту (1961) та інші);

 • знати закономірності клінічного перебігу пульпіту тимчасових і постійних зубів у дітей різного віку;

 • вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику різних форм пульпіту тимчасових і постійних зубів у дітей;

 • знати методи лікування пульпіту;

 • вміти вибирати метод лікування пульпіту тимчасового або постійного зуба у залежності від форми пульпіту, етапу розвитку зуба та інших чинників;

 • вміти проводити лікування пульпіту тимчасових і постійних зубів у дітей з використанням різних методів;

 • знати помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту у дітей, вміти їх попереджати та усувати.


^ Змістовий модуль №3. “Періодонтит тимчасових і постійних зубів у дітей: етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. Травма тимчасових і постійних зубів у дітей”.

Конкретні цілі:

 • знати анатомо-фізіологічні особливості періодонту тимчасових та постійних зубів на різних етапах їх розвитку;

 • знати сучасні уявлення про етіологію і патогенез періодонтиту в тимчасових і постійних зубах у дітей;

 • знати класифікацію періодонтиту;

 • знати закономірності клінічного перебігу періодонтиту тимчасових і постійних зубів на різних етапах їх розвитку;

 • вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику різних форм періодонтиту тимчасових і постійних зубів у дітей;

 • знати методи лікування періодонтиту;

 • вміти вибирати метод лікування періодонтиту тимчасового або постійного зуба в залежності від форми періодонтиту, етапу розвитку зуба та інших чинників;

 • вміти проводити лікування періодонтиту тимчасових і постійних зубів у дітей консервативним методом;

 • знати помилки та ускладнення при лікуванні періодонтиту у дітей, вміти їх попереджати та усувати.

Оцінювання модуля 1

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі поточного контролю на відповідних практичних заняттях і під час контролю засвоєння змістових модулів (на підсумкових заняттях). Оцінки, виставлені за традиційною системою, конвертуються бали:

"5" – 4

"4" – 3

"3" – 2,5

"2" – 0

Мінімальна кількість балів, з якою студенті допускається до складання підсумкового модульного контролю модуля – 72,5 + 2,5 бали за історію хвороби = 75.

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав при виконанні ПМК не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Хоменко Л. О. Терапевтична стоматологія дитячого віку / Хоменко Л. О. [та співавт.]. – К.: Книга плюс, 2001. – 524 с.

 2. Пропедевтика дитячої терапевтичної стомтаології / За ред. проф. Л. О. Хоменко. – К.: Книга Плюс, 2011. – 320 с.

 3. Хоменко Л. А. Клинико-рентгенологическая диагностика заболеваний зубов и пародонта у детей и подростков / Хоменко Л. А., Остапко Е. И., Биденко Н. В. – К.: Книга плюс, 2004. – 200 с.

 4. Хоменко Л. А. Практическая эндодонтия инструменты, материалы и методы / Хоменко Л. А., Биденко Н. В. – К.: Книга плюс, 2002. – 216 с.

 5. Биденко Н. В. Стеклоиономерные материалы и их применение в стоматологи / Биденко Н. В. – М.: Книга плюс, 2003. – 144 с.

 6. Хоменко Л. А. Профилактика стоматологических заболеваний: Учебн. пособ. / Хоменко Л. А., Савичук А. В., Биденко Н. В., Остапко Е. И. [и др.]. – Ч. 1. – К.: Книга Плюс, 2007. – 127 с.

 7. Хоменко Л. А. Профилактика стоматологических заболеваний: Учебн. пособ. / Хоменко Л. А., Савичук А. В., Биденко Н. В., Остапко Е. И. [и др.]. – Ч. 2. – К.: Книга Плюс, 2008. – 132 с.


^ Курси за вибором V рік


Практичні заняття 60 год. Кредитів ECTS: 3

Самостійна робота: 30 год. Модулів 1

Разом: 90 год.


Перелік курсів за вибором


1. Клінічна фізіологія

2. Клнічна біохімія

3. Фітотерапія

4. Основи профілакти алкоголізму та наркоманії
5. Основи психоаналізу

6. Фізичне виховання та здоров’я7. Медична субкультура

8. Актуальні проблеми фізіотерапії, курортологія та ребілітації

9. Іноземна мова за професійним спрямуванням10. Методологія доказової медицини

11. Біостатистика та клінічна епідеміологія


12. Основи сексології та сексопатології


13. Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції

14.Сучасна діагностика захворювань СНЩС та слинних залоз
15. Пластична та реконструтивна хірургія


16. Основи християнської етики та моралі


17.Екологічна етика


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconЕлектронні методи в стоматології гриньох В. О. – асистент кафедри стоматології дитячого віку Львівського
Гриньох В. О. – асистент кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету...
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я україни національний фармацевтичний університет грінцова ольга євгенівна

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров`я україни сумський державний університет

Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2019
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Документы