Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет icon

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет

НазваниеЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет
страница7/15
Дата31.01.2013
Размер3.93 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
^

Змістовий модуль 8. Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку. Біосфера та людина

Конкретні цілі: Трактувати поняття про популяції людей як об'єкт впливу еволюційних факторів. Пояснити синтетичну теорію еволюції як один із етапів розвитку еволю­ційного вчення. Інтерпретувати проблему генетичного обтяження в популяціях людей та її медико-біологічні наслідки. Трактувати поняття про біосферу як цілісну природну систему, складовою якої є людство. Інтерпретувати значення екології людини як напрямку в системі біологічних наук, теоретичну основу розробки заходів із охорони природи та здоров’я населення, раціонального використання природних ресурсів. Обґрунтувати соціальні та біологічні аспекти адаптації населення до умов життя та формування адаптивних екотипів людей. Пояснити виникнення психологічних конституційних типів людей (“спринтер”, “стайєр”, “мікст”) стосовно адаптації до нових або екстремаль­них умов середовища. Трактувати антропогенне забруднення довкілля (атмосфери, гідросфери, лі­тосфери) викидами промислового виробництва, транспортних засобів, а та­кож хімікаліями, що використовуються в сільському господарстві, як пер­шо­причину виникнення професійних, алергічних й інших захворювань людини.


Оцінювання модуля 3

Оцінка “5” конвертується в 9 балів;

“4” - в 6 балів;

“3” - в 3 бали;

“2” - в 0 балів.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні модуля 3 і з якою він допускається до складання підсумкового контролю модуля 3 становить 39 балів.

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Кол. авт.; За ред. проф. В.П.Пішака та проф. Ю.І.Бажори. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 608 с.; іл.

 2. Біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Кол. авт.; За ред. проф. В.П.Пішака та проф. Ю.І.Бажори. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 656 с.; іл.

 3. Биология: Учебник для студентов медицинских специальностей ВУЗов. В 2-х книгах / Кол. авт.; Под ред. проф. Ярыгина В. Н. – М.: Высшая школа, 2001 (1997). – 432 (448) с. (книга І); 334 (340) с. (книга ІІ); ил.

 4. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів (Переклад з російської мови к.біол.н. В.О.Мотузного). – К.: Вища школа, Головне видавництво, 1992. – 422 с.; іл.

 5. Пішак В.П., Захарчук О.І. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579 с.; іл.

 6. Пішак В.П., Мещишин І.Ф., Пішак О.В. Основи медичної генетики: Підручник. – Чернівці, 2000. – 248 с.; іл.

 7. Ковальчук Л.Є., Телюк П.М., Шутак В.І. Паразитологія людини: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Лілея, 2004.; іл.

 8. Кулікова Н.А., Ковальчук Л.Є. Медична генетика: Підручник. – Тернопіль: Укрмед­книга, 2004. – 173 с.; іл.

 9. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін “Крок-1. Загальна лікарська підготовка” / Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф.Москаленка, проф. О.П.Волосовця, проф. І.Є.Бу­лах, проф. О.П.Яворського, проф. О.В.Романенка, доц. Л.І.Остапюк. – К.: Медицина, 2004. – 368 с.; С. 9-41.

 10. Медична паразитологія. Атлас: Навчальний посібник для студентов медицинских специальностей ВУЗов (російською мовою) / Кол. авт.; За ред. проф. Ю.І.Бажори – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2001. – 110 с.; іл.

 11. Основи медичної паразитології: Навчальний посібник до практичних занять для студентів І курсу (російською мовою) / Кол. авт.; За ред. проф. Ю.І.Бажори – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2001. – 176 с.; іл.

 12. Яригін В.М., Корольов Б.І. Вибрані лекції з медичної біології. – К.: Вища шк., 1993.

 13. Збірник задач і вправ із біології: Навчальний посібник / Кол. авт.; За заг. ред. проф. А.Д.Тимченка. – К.: Вища школа, 1992. – 391 с.; іл.Латинська мова та медична термінологія - І рік/ 2 семестр


Лекції: - Кредитів ECTS: 2

^ Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 34 год. Змістових модулів: 3

Самостійна робота: 26 год.

Разом: 60 год.


Опис програми (Латинська мова та медична термінологія – модуль ІІ)


Кінцеві цілі дисципліни:

Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця


Модуль 2. Лексико – синтаксичне забезпечення теми “Фармацевтична термінологія”. Лексичне та аналітико – синтаксичне опрацювання теми “Клінічна термінологія”.

Змістовий модуль 4. Лексичне забезпечення вивчення теми “Рецептура”.

Конкретні цілі: Вивчити лексичний матеріал “Дієслово” в межах необхідних для теми “Рецепт”. Морфемні елементи, що беруть участь у хімічній номенклатурі в межах вживання в рецептурі. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів.


Змістовий модуль 5. Поняття про рецепт. Державна Фармакопея.

Конкретні цілі: Вивчити граматичну структуру рецепту, правила виписування рецептів, розгорнуті і скорочені прописи рецептів. Скорочення в рецептах.


Змістовий модуль 6.

Конкретні цілі: Знати структуру терміна–композита; аналіз термінів–композитів, синтез термінів–композитів за заданими інформативними морфемами та терміноелементами.


Оцінювання модуля 2


При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

“5” – 7 балів,

“4” – 5 балів,

“3” – 3 бали,

“2” – 0 балів.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 51 бала (17х3). Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Смольська Л.Ю., Кисельова О.Г. “Латинська мова і основи медичної термінології” Підручник. К. “Медицина” 2008 – 360 с.

 2. М.М.Закалюжний, Г.Б. Паласюк “Латинська мова і основи медичної термінології” Тернопіль “Укрмедкнига” 2004 – 224 с.

 3. Козовик І.Я., Шипайло Л.Д. “Латинська мова” підручник 2–ге видання К. Вища школа 1993 – 248 с.

 4. “Латинский язык и основа медицинской терминологии” Учебник для студентов мед. инст. под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 5. Краковецька Г.О., Бобирьов В.М., Беляева О.М. “Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія”.- К.: “Здоров’я” 1999 – 360 с.

 6. Машковский М.Д. Лекарственные средства в 2 – х томах М. Медицина 1986.

 7. “Міжнародна анатомічна номенклатура” Український стандарт К. “Здоров’я” 2001–225с.


Іноземна мова І рік/ 2 семестр


Лекції: - Кредитів ECTS: 3

^ Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 50 год. Змістових модулів: 2

Самостійна робота: 40 год.

Разом: 90 год.


Опис програми (Іноземна мова – модуль ІІ)


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Інтерпретувати зміст загальнонаукової літератури іноземною мовою.

 2. Демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формах.


Модуль 2. Основний.

Змістовий модуль 3.Обстеження порожини рота. Ліки.

Конкретні цілі: Засвоїти основні терміни, що відносяться до даної тематики. Аналізувати функціональні особливості людського організму. Диференціювати і аналізувати терміни і терміноелементи греко-латинського походження. Розпізнавати та аналізувати рекомендований граматичний матеріал і вміти використовувати його в активному спілкуванні. Реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі усних та письмових повідомлень.


Змістовий модуль 4. Реставрація зубів.

Конкретні цілі: Засвоїти нову лексику з даного розділу та включати її в активне спілкування. Розвинути навички аналітичного і пошукового читання і перекладу. Розрізняти і аналізувати терміни і терміноелементи греко-латинського походження. Розпізнавати та аналізувати релевантні граматичні явища та моделі, включаючи їх в активне спілкування. Складати діалоги, вести дискурс на ситуативнозумовлену тематику.


Оцінювання модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

„5” – 5 балів,

“4” – 4 балів,

“3” – 3 бали,

“2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 бали.

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Tony O’Brien, Jeffrey Jameson, David Kirvan. Nucleus English for science and technology medicine. – England, Longman. – 1999.

 2. Barbara Ganson Cohen. Medical Terminology. – G.B.Lipincott Company, Philadelphia. – 1994.

 3. Eric H. Glendinning, Beverly A.S. Holmstrom. English in Medicine. – Cambridge, University Press. – 1998.

 4. Language Access to Medicine. – Ireland. – 1994.

 5. Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. – Київ. – 2002.

 6. Гурська А.І., Новосядла Є.Й. та ін. English for Advanced Medical Students. – Львів, Світ. – 2003.

 7. Лотовська Р.М., Гурська А.І., Сенів С.М. Англійська мова для студентів-медиків. – К., Вища школа. – 1994.

 8. The Mosby Medical Encyclopedia. – New York. – 1996.

 9. Raymond Murphy. English Grammar in Use. /А self-study reference and practice book for intermediate students/. – Cambridge, University Press. – 1988.Українська мова

(за професійним спрямуванням) І рік/ 2 семестр


Лекції: - Кредитів ECTS: 3

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 40 год. Змістових модулів: 2

Самостійна робота: 50 год.

Разом: 90 год.


Опис програми

(Українська мова за професійним спрямуванням – модуль І)


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання

 2. Використовувати фахову нормативну лексику

 3. Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

 4. Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи.


Модуль 1. Культура писемного та усного ділового мовлення. Призначення та класифікація документів. Основні вимоги до складання й оформлення текстів документів


Змістовий модуль 1. Культура писемного та усного професійного мовлення

Конкретні цілі: Трактувати поняття мови як суспільного явища, усвідомлювати її роль у житті кожної людини, народу та держави. Трактувати поняття “мова” і “мовлення”, “мова” і “мислення”, “літературна мовна норма”. Пояснювати спільне та відмінне між мовою та мовленням, національною та літературною мовою. Трактувати існуючі точки зору на питання щодо походження української мови; відношення між мовою та державою. Зробити висновки про фахове мовлення як частину загальнонаціональної мови. Розвивати практичні навики правильного використання різних мовних засобів відповідно до сфери і мети висловлювання. Інтерпретувати структурно-функціональну характеристику текстів різних стилів. Вдосконалювати вміння орієнтуватися у лексичному багатстві української мови. Продемонструвати вміння користуватися різними типами словників. Збагачувати активний словник студентів фаховою термінологічною лексикою. Сформувати вміння та навички вільного володіння багатими виражальними засобами мови на лексичному, морфологічному та синтаксичному рівні. Вдосконалювати культуру писемного та усного мовлення студентів на основі мовленнєвої довершеності, викінченості, яка виявлятиметься в логічності, точності, чистоті, багатстві (різноманітності), виразності тощо. Формувати навики правильного виголошення публічних виступів, встановлення ділових контактів, проведення нарад, приймання відвідувачів, ведення телефонних розмов. Формувати правила поведінки та спілкування лікаря з пацієнтом, лікаря з керівником, лікаря з лікарем тощо.


Змістовий модуль 2. Призначення та класифікація документів. Основні вимоги до складання й оформлення текстів документів

Конкретні цілі: Засвоїти поняття “документ”, “система документації”, “документування”, “реквізит”, класифікацію документів. Трактувати існуючі визначення до поняття “документ”. Демонструвати засвоєння основних вимог до оформлення документів різного типу, високий рівень грамотного й оперативного складання документів; володіння культурою професійного мовлення. Визначати реквізити документів, специфіку писемного та усного професійного мовлення; загальні та специфічні функції документів. Продемонструвати вміння і навички складання, написання та оформлення професійної документації.


Оцінювання модуля 1

Оцінки, виставлені за традиційною системою, конвертуються в бали:

„5” – 6 балів,

“4” – 5 балів,

“3” – 3 бали,

“2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 57 балів.

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови.- К., 1998.-192 с.

 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.

 3. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери.- К., 2005.- 400 с.

 4. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні: Навч. посіб. - К., 2004.- 336 с.

 5. Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 рр. / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1546.

 6. Діденко Я.Н. Сучасне діловодство. - К., 2004.- 384 с.

 7. Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. - Х.: Школа”, 2004.- 49 с.

 8. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. - Донецьк, 2005.- 448с.

 9. Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика: ділова українська мова для студентів-медиків. – Навчальний посібник. – Київ: Здоров’я, 2001. – 392 с.

 10. Кацавець Р. Ділова мова: Сучасний вимір. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 196 с.

 11. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: Навч. посіб. - К., 2009.- 296 с.

 12. Культура фахового мовлення: Навч. посіб. / За ред. Н.Д. Бабич.- Чернівці: Книги-XXI, 2005. - 572 с.

 13. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів.- К., 2003.- 328 с.

 14. Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2006. – 352 с.

 15. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

 16. Нечай С. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами. – К.: УЛТК, Фонд ТТ, 2002. – 592 с.

 17. Новий словник іншомовних слів: близько 40000 сл. і словосполучень / Л.І.Шевченко, О.І.Ніка, О.І.Хом’як, А.А.Дем’янюк. – К.: АРІЙ, 2008. – 672 с.

 18. Плотницька І.М. Ділова українська мова.- К., 2004.- 256 с.

 19. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 291 с.

 20. Стахів М. Український комунікативний етикет: Навч.-метод. посіб. – К.: Знання, 2008. – 245 с.

 21. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 494 с.

 22. Українська ділова мова: практичний посібник на щодень /Уклад. М.Д.Гінзбург та ін. - Харків: Торсінг, 2003.- 592 с.

 23. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.

 24. Українське ділове мовлення: Підручник. – 2-ге вид. / Є.І.Світлична, А.А.Берестова, А.Є.Прийомко та ін. – Х.: Золоті сторінки, 2002. – 320 с.

 25. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К.: Вікар, 2003. – 223 с.

 26. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К., 2003.- 480 с.


Історія медицини І рік/ 1 семестр


Лекції: 14 год. Кредитів ECTS: 2

Семінари: 16 год. Модулів: 1

Практичні заняття: - Змістових модулів: 5

Самостійна робота: 30 год.

Разом: 60 год.


Опис програми (Історія медицини – модуль І)


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Інтерпретувати розвиток медицини в історичній ретроспективі

 2. Трактувати основні історико-медичні події


Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Вступ в історію медицини. Медицина первісного суспільства

Конкретні цілі: Знати визначення історії медицини як науки і предмету викладання; (основні етапи розвитку медицини у зв’язку з розвитком і зміною суспільно-економічних формацій) загальну періодизацію і хронологію розвитку медицини; періодизацію і хронологію первісної ери і первісного лікування; основні характеристики первісної ери і первісного лікування; Розуміти цілі і завдання історії медицини; Аналізувати джерела з історії первісної культури і медицини.


Змістовий модуль 2. Медицина Стародавного Світу

Конкретні цілі: Визначити особливості природничонаукових і медичних знань, характерні риси розвитку лікування в країнах Стародавнього Світу. Інтерпретувати основні історико-медичні події Стародавнього Сходу і Античності. Проаналізувати джерела з історії первісної культури і медицини.


Змістовий модуль 3. Медицина Середньовіччя

Конкретні цілі: Визначати особливості природничонаукових і медичних знань, характерні риси розвитку лікування в Середні віки. Вирізняти основні історико-медичні події Середньовіччя. Аналізувати джерела з історії середньовічної культури і медицини.


Змістовий модуль 4. Медицина Нового часу.

Конкретні цілі: Визначати особливості природничо-наукових і медичних знань, характерні риси розвитку медицини в Новочасну добу. Аналізувати джерела з історії модерної культури і медицини; Розуміти особливості розвитку медицини і медичних знань в період Нового часу. Інтерпретувати основні історико - медичні події в період Нового часу.


Змістовий модуль 5. Медицина 20 століття.

Конкретні цілі: Вирізняти основні характеристики Новітнього періоду історії людства, особливості природничонаукових і медичних знань, характерні риси розвитку медицини в новітню добу; Розглядати джерела з історії модерної культури і медицини; Визначити особливості розвитку медицини і медичних знань в 20 столітті; Висвітлювати основні історико - медичні події в Новітній період.


Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

„5” – 25 балів,

“4” – 20 балів,

“3” – 15 балів,

“2” – 0 балів.

Підсумкова форма контролю – „залік”

Залік з дисципліни отримують студенти які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Мінімальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.


Рекомендована література

 1. Верхратський С.А., Заблудовський П.Ю. Історія медицини. К.: Вища школа, 1991. – 432с.

 2. Ганіткевич Я.В. Історія української медицини в датах та іменах. – Л.: Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка, 2004.

 3. Голяченко О.М., Ганіткевич Я.В. Історія медицини. – Тернопіль: Лілея, 2004.

 4. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: Підручник / Під заг. ред. Ю. В. Вороненка, В. Ф. Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

 5. Ступак Ф.Я. Вступ до історії медицини. Медицина і первісне суспільство. – К.: НМУ, 2002.


Історія української культури І рік/ 2 семестр


Лекції: 14 год. Кредитів ECTS: 2

Семінари: 26 год. Модулів: 1

Практичні заняття: - Змістових модулів: 2

Самостійна робота: 20 год.

Разом: 60 год.


Опис програми (Історія української культури – модуль І)


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Інтерпретувати особливості національної культури українського народу, його духовні цінності та пріоритети.

 2. Аналізувати тенденції культурного розвитку України в різні історичні епохи.

 3. Робити висновки про відродження та перспективи розвитку української культури в умовах державної незалежності.

Модуль 1.


Змістовий модуль 1. Культура України від найдавніших часів до початку ХІV століття.

^ Конкретні цілі: Аналізувати особливості культури прадавньої України, її значення в історії світової цивілізації. Пояснювати тенденції розвитку цивілізаційних систем на прадавніх українських землях. Аналізувати особливості духовної і матеріальної культури дохристиянської Русі. Оцінити роль Хрещення для культурного розквіту України-Русі. Визначити характерні особливості культурного розвитку Галицько-Волинського князівства.


Змістовий модуль 2. Культура України кінця ХІV- початку ХХІ століття.

Пояснювати духовно-культурні надбання Козацької доби. Аналізувати суспільно-політичні та історичні передумови формування культури України в 20-30-х роках ХХ ст.. Робити висновки про стан української культури в умовах відсутності державності на теренах Наддніпрянщини та Галичини. Оцінювати культурно-освітню діяльність Українських Січових Стрільців. Проаналізувати перспективи розвитку української культури з проголошенням ЗУНР і УНР. Аналізувати суспільно-політичні та історичні передумови формування культури. Робити висновки про розвиток української культури в умовах тоталітарного режиму. Трактувати поняття “розстріляне відродження”. Аналізувати культурне життя в Україні в період “відлиги”. Робити висновки про відродження та перспективи розвитку української культури в умовах державної незалежності.


Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

„5” – 10 балів,

“4” – 8 балів,

“3” – 6 бали,

“2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Бичко А. К., Бичко Б.І. Бондар Н.О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч. посібник.– К.: Либідь, 1993.

 2. Бокань В. Культурологія: Навч. посібник /За ред. В.М. Пічі.– Львів, 2003.

 3. Грищенко В.А. Історія світової та української культури.– К, 2002.

 4. Дзюба О., Павленко Г. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (Х – середина ХУІІ ст.): Посібник-довідник.– К., 1988.

 5. Історія української культури. – К.: Наук. думка, 2003.

 6. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник /За ред М. Заковича.– К., 2003. – Т. 1-3.

 7. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича.–К.: Либідь, 1994.

 8. Качкан В.А. Українське народознавство в іменах: У 2 ч. .– К.: Либідь, 1994. – Ч.1; 1995. – Ч.2.

 9. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво.– Львів: Світ, 2003. – Т.1.

 10. Макаров А. Світло українського бароко.–К., 1994.

 11. Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ ст.: / Навч. посібник.– К.: Знання, 2002.

 12. Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві.– К.: Дніпро, 2001.

 13. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства.– К, 2000.

 14. Подольська Є.А., Лихвар В.А., Іванова К.А. Культурологія: Навч. посібник.–К., 2003.

 15. Попович М. Нарис історії культури України.– К, 1998.

 16. Скуратівський В. Історія і культура.– К, 1996.

 17. Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посібник.– К.: Знання, 2003.


Безпека життєдіяльності,

основи охорони праці І рік/ 2 семестр


Лекції: 6 год. Кредитів ECTS: 2

Семінари: 14 год. Модулів: 1

Практичні заняття: - Змістових модулів: 2

Самостійна робота: 40 год.

Разом: 60 год.


Опис програми (Безпека життєдіяльності, основи охорони праці– модуль І)


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Визначати основні принципи безпечної життєдіяльності людини.

 2. Передбачати наслідки порушень валеологічних основ фор­мування здорового способу життя та їх вплив на безпеку жит­тєдіяльності людини.

 3. Аналізувати й оцінювати небезпечні для життя, здоров’я і професійної діяльності ситуації та самостійно приймати рішен­ня про вжиття термінових заходів.


Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності людини у сучасних умовах

Конкретні цілі: Засвоїти основні принципи безпеки при забезпеченні нор­мальної життєдіяльності людини. Вирізняти взаємозв’язки між станом здоров’я та впливом шкідливих і небезпечних факторів. Передбачати негативні наслідки впливу небезпечних фак­торів на організм людини.


Змістовий модуль 2. Основи охорони праці медичних працівників.

Конкретні цілі: Засвоїти і трактувати вимоги законодавчих і нормативних актів про охорону праці медичних працівників. Робити висновки про наявність шкідливих факторів впли­ву на медичного працівника під час виконання ним професійних обов’язків. Пояснювати вимоги до забезпечення охорони праці медичного персоналу в сучасних умовах.


Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

„5” – 28 балів,

“4” – 22 балів,

“3” – 17 балів,

“2” – 0 балів.

Підсумкова форма контролю – „залік”

Залік з дисципліни отримують студенти які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Мінімальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120


Рекомендована література


 1. Закон України „Про охорону праці“ від 14.10.92. із змінами від 21.11.02.

 2. Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“ № 4004-ХІІ від 24.02.94.

 3. Закон України „Про колективні договори та угоди” № 1874 від 24.12.95.

 4. Закон України „Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності“ № 1423 від 13.09.2000.

 5. Основи законодавства України про охорону здоров’я // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4.

 6. Кодекс законів України про працю.

 7. Указ Президента України № 643/2001 „Національна програма боротьби із захворюваністю на туберкульоз“.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1403 „Про затвердження Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002-2007 роки“.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 14 „Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації“ на 2002-2011 роки“.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 № 790 „Програма профілактики ВІЛ-інфекції в Україні“.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України „Порядок розслідуваннята ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві“ № 1112 від 25.08.04.

 12. Hаказ Держнаглядохоронпраці України „Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці“ № 15 від 26.01.05.

 13. Hаказ Держнаглядохоронпраці України „Перелік робіт з підвищеною небезпекою“ № 15 від 26.01.05.

 14. Hаказ Держнаглядохоронпраці України „Типове положення про службу охорони праці“ № 255 від 15.11.04.

 15. Hаказ МОН України „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти“ № 563 від 01.08.01.

 16. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України „Про затвердження форми трудового договору між працівниками і фізичною особою та порядку реєстрації трудового договору між працівниками і фізичною особою“ № 260 від 08.06.01.

 17. Положення про службу охорони праці системи Міністерства охорони здоров’я України „Про введення оперативного контролю за станом охорони праці в установах, закладах та на підприємствах системи МОЗ України“.

 18. НАОП 9.1.50 - 1.02 - 59 „Правила з санітарії при роботі в протитуберкульозних установах системи Міністерства охорони здоров’я СРСР“.

 19. НАОП 9.1.50 - 1.04 - 64 „Правила обладнання і експлуатації приміщень патологоанатомічних відділень і моргів (патогістологічних і судово-гістологічних лабораторій) лікувально-профілактичих і судово-медичних установ, інститутів та навчальних закладів“.

 20. НАОП 9.1.50 - 1.06 - 70 (НПАОП 85.11 - 1.06 - 70) „Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)“.

 21. НАОП 9.1.50 - 1.07 - 76 „Правила обладнання, експлуатації та виробничої санітарії при роботі в аптеках“.

 22. НАОП 9.1.50 - 1.08 - 79 (НПАОП 85.14 - 1.08 - 79) „Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезинфекційних відділів, відділень профілактичної дезинфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок“.

 23. НАОП 9.1.50 - 1.09 - 81 (НПАОП 85.14 - 1.09 - 81) „Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР“.

 24. НАОП 9.1.50 - 1.10 - 84 (НПАОП 85.11 - 1.10 - 84) „Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги“.

 25. НАОП 9.1.50 - 1.12 - 83 (СанПиН 2956а-83) (НПАОП 85.13 - 1.12 - 83) „Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала“.

 26. НАОП 9.1.50 - 1.13 - 59 (НПАОП 85.11 - 1.13 - 59) „Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ“.

 27. НАОП 9.1.50 - 1.15 - 69 „Санітарні правила проектування, обладнання, експлуатації та утримання виробничих і лабораторних приміщень, які призначені для проведення робіт з ртуттю, її сполуками та приладами“.

 28. НАОП 9.1.50 - 2.01 - 70 (ОСТ 42 - 21 - 11 - 81) „Кабінети і відділення променевої терапії. Вимоги безпеки“.

 29. НАОП 9.1.50 - 2.02 - 3 (ОСТ 42 - 21 - 15 - 83) „Кабінети рентгенодіагностичні. Вимоги безпеки“.

 30. НАОП 9.1.50 - 2.08 - 86 (ОСТ 42 - 21 - 16 - 86) „Відділення, кабінети фізіотерапії. Загальні вимоги безпеки“.

 31. НАОП 9.1.50 - 3.01 - 88 (НПАОП 85.0 - 3.01 - 88) „Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров’я“.

 32. НАОП 9.1.50 - 5.01 - 88 „Типова інструкція з охорони праці при проведенні робіт з лазерними апаратами“.

 33. НАОП 9.1.50 - 5.02 - 88 „Типова інструкція з охорони праці для персоналу операційних блоків“.

 34. НАОП 9.1.50 - 5.04 - 85 „Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу радіодіагностичних підрозділів лікувально-профілактичних установ“.

 35. НАОП 9.1.50 - 5.05 - 84 „Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу рентгенодіагностичних кабінетів лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР“.

 36. НАОП 9.1.50 - 5.07 - 85 „Типова інструкція з техніки безпеки при обслуговуванні і ремонті будинків та споруд“.

 37. НАОП 9.1.50 - 5.08 - 85 „Типова інструкція з техніки безпеки при роботі в стерилізаційних установках“.

 38. НАОП 9.1.50 - 6.03 - 88 (ГМВ 42 – 21 – 26 - 88) „Галузеві методичні вказівки. Відділення гіпербаричної оксигенації. Правила експлуатації і ремонту“.

 39. НАОП 9.1.50 - 6.04 - 91 „Методичні рекомендації щодо поліпшення умов праці медичних працівників, які зайняті ультразвуковою діагностикою“.

 40. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / За ред. Є. П. Желібо. - Львів: Новий світ, 2001.

 41. Домарецький В. А., Златєв Т. П. Екологія харчових продуктів. - К.: Урожай, 1993.

 42. Смоляр В. І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. - К.: Здоров’я, 1991.Фізичне виховання І рік/ 1 семестр


Лекції: -

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 160 год.

Самостійна робота: -

Разом: 160 год.


Опис програми (Фізичне виховання – модуль І)


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму.

 2. Демонструвати розуміння принципів фізичної культури


Модуль 1. Основні засоби розвитку фізичних якостей


Змістовий модуль 1. Розвиток і вдосконалення фізичних якостей

Конкретні цілі: Мати уявлення про поняття фізичної якості „сила”. Пояснити, які засоби і методи застосовуються для розвитку основних силових якостей. Мати уявлення про поняття фізичної якості „витривалість”. Визначати види витривалості.


Змістовий модуль 2. Засоби підвищення фізичної підготовленості, фізичної працездатності і функціонального стану

Конкретні цілі: Мати уявлення про поняття фізичних якостей „швидкість” та „спритність”. Уміти вибирати методи для розвитку швидкості. Уміти вибирати методи для розвитку спритності. Мати уявлення про поняття фізичної якості „гнучкість”. Пояснювати поняття динамічна, статистична, активна та пасивна гнучкість. Уміти запропонувати засоби та методи для розвитку гнучкості.


Оцінювання модуля 1

Оцінка “5” конвертується в 10 балів;

“4” - в 7 балів;

“3” - в 5 балів;

“2” - в 0 балів.

Підсумкова форма контролю – „залік”

Залік з дисципліни отримують студенти які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Мінімальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.


Курси за вибором І рік


Практичні заняття 30 год. Кредитів ECTS: 2

Самостійна робота: 30 год. Модулів 1

Разом: 60 год.


Перелік курсів за вибором


 1. Естетика

 2. Етика

 3. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності

 4. Краєзнавство

 5. Правознавство

 6. Психологія спілкування

 7. Релігієзнавство

 8. Світова цивілізація

 9. Соціологія та медична соціологія

 10. Сучасні проблеми молекулярної біології

 11. Фізичне виховання та здоров’я

 12. Основи економічних теорій

 13. основи конституційного права

Другий рік

3 семестр


Іноземна мова

(за професійним спрямуванням) ІІ рік/ 3 семестр


Лекції: - Кредитів ECTS: 3

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 40 год. Змістових модулів: 2

Самостійна робота: 50 год.

Разом: 90 год.


Опис програми

(Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – модуль І)


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Інтерпретувати зміст загальнонаукової літератури іноземною мовою.

 2. Демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формах.


Модуль 1. Стоматологічна термінологія .


Змістовий модуль 1. Аномалії розвитку зубів.

Конкретні цілі: Володіти та закріпити нову лексику методом усного перекладу слів та словосполучень. Розширити словниковий запас за рахунок словотворчих елементів з метою розвитку мовної здогадки. Засвоїти активну лексику та особливості її значення в різних контекстах. Аналізувати релевантні граматичні явища і включати їх в активне спілкування.

Володіти навичками ознайомчого читання з елементами пошукового. Поділяти текст на логічно-смислові групи. Використовувати конверсію при написанні резюме. Складати діалоги на ситуативно зумовлену та професійну тематику. Вести дискурс на ситуативно зумовлену та професійну тематику. Складати анотації та резюме наукових медичних текстів.

Змістовий модуль 2. Захворювання порожнини рота.

Конкретні цілі: Засвоїти нову лексику з розділу та включити її в активне спілкування. Розвинути навички аналітичного і пошукового читання та перекладу. Розрізняти, розуміти і використовувати терміноелементи греко-латинського походження. Розпізнавати й аналізувати релевантні граматичні явища та моделі і включати їх в активне спілкування. Передавати зміст прочитаного. Складати діалоги на ситуативно зумовлену та професійну тематику. Вести дискурс на ситуативно зумовлену та професійну тематику. Складати анотації та резюме наукових медичних текстів.


Оцінювання модуля 1.

Оцінки, виставлені за традиційною системою, конвертуються в бали:

«5» - 6 балів

«4» - 5 балів

«3» - 4 бали

«2» - 0 балів

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Ісаєва О.С., Кучу мова Н.В., Шумило Н.Ю. „English for Dentists”. Львів.: Кварт.- 2008.

 2. Tony O’Brien, Jeffrey Jameson, David Kirvan. Nucleus English for science and technology medicine. – England, Longman. – 1999.

 3. Barbara Ganson Cohen. Medical Terminology. – G.B.Lipincott Company, Philadelphia. – 1994.

 4. Eric H. Glendinning, Beverly A.S. Holmstrom. English in Medicine. – Cambridge, University Press. – 1998.

 5. Language Access to Medicine. – Ireland. – 1994.

 6. Пазюк Л.К. Граматика англійської мови. – Київ. – 2002.

 7. Гурська А.І., Новосядла Є.Й. та ін. English for Advanced Medical Students. – Львів, Світ. – 2003.

 8. Лотовська Р.М., Гурська А.І., Сенів С.М. Англійська мова для студентів-медиків. – К., Вища школа. – 1994.

 9. Маслова А.М., Вайнштейн З.И., Плебейская Л.С. Учебник английского языка для медицинских вузов. – М., Высшая школа. – 1983.

 10. The Mosby Medical Encyclopedia. – New York. – 1996.

 11. Raymond Murphy. English Grammar in Use. /А self-study reference and practice book for intermediate students/. – Cambridge, University Press. – 1988.

 12. D. Chabner. The Language of Medicine. – М., Высшая школа. – 1981.

 13. Швец К.Я., Шалковская И.Н., Ящук В.Ф. Пособие по английскому языку для студентов–медиков. – Киев, Высшая школа. – 1978.

 14. Шиленко Р.В., Мухина В.В., Скрипникова Т.П. Англійська мова. /Практичний курс для студентів стоматологічного факультету/. – Полтава. – 1998.Біоорганічна та біологічна хімія ІІ рік/ 3 семестр


Лекції: 6 год. Кредитів ECTS: 4

^ Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 60 год. Змістових модулів: 7

Самостійна робота: 55 год.

Разом: 121 год.


Опис програми (Біоорганічна та біологічна хімія – модуль ІІ)


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Аналізувати відповідність структури біоорганічних сполук фізіологічним функціям, які вони виконують в організмі людини.

 2. Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на основі лабораторних досліджень.

 3. Аналізувати реакційну здатність вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує їх функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі.

 4. Інтерпретувати особливості будови та перетвореньв організмі біоорганічних сполук як основи їх фармакологічної дії в якості лікарських засобів.

 5. Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та принципи їх корекції.

 6. Пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування різних класів фармакологічних засобів.

 7. Пояснювати біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, органів і систем організму людини.

 8. Аналізувати функціонування ферментативних процесів, що відбуваються в мембранах і органелах для інтеграції обміну речовин в індивідуальних клітинах.

 9. Класифікувати результати біохімічних досліджень та зміни біохімічних і ферментативних показників, що застосовуються для діагностики найпоширеніших хвороб людини.

 10. Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні функціонування органів, систем та цілісного організму людини.


Модуль 2. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція.

Змістовий модуль 5. Вступ в біохімію. Біохімічні компоненти клітин

Конкретні цілі: Аналізувати етапи та закономірності становлення біохімії як фундаментальної медико-біологічної науки та навчальної дисципліни; Пояснювати принципи та основи методів біохімічних досліджень функціонального стану організму людини в нормі та при патології; Використовувати результати біохімічного аналізу для оцінки стану певних ланок обміну речовин; Трактувати основоположні біохімічні поняття, що характеризують метаболічні перетворення та регуляторні адаптивні процеси


Змістовий модуль 6. Ферменти та коферменти. Регуляція метаболізму.

Конкретні цілі: Аналізувати механізми регуляції основних метаболічних процесів;

Трактувати біохімічні закономірності будови та функціонування різних класів ферментів;

Трактувати роль вітамінів та їх біологічно активних похідних в механізмах каталізу за участю основних класів ферментів; Аналізувати шляхи та механізми регуляції ферментативних процесів, як основи обміну речовин в організмі в нормі та при патологіях.

Пояснювати зміни перебігу ферментативних процесів та накопичення проміжних продуктів метаболізму при вроджених (спадкових) та набутих вадах метаболізму - ензимопатіях. Аналізувати зміни активності індикаторних ферментів плазми крові при патологіях певних органів та тканин. Пояснювати застосування ферментних препаратів та інгібіторів ферментів як фармакологічних препаратів при певних патологічних станах.


Змістовий модуль 7. Основні закономірності обміну речовин, Цикл трикарбонових кислот.

Конкретні цілі: Трактувати біохімічні закономірності протікання обміну речовин: катаболічні, анаболічні, амфіболічні шляхи метаболізму; Трактувати біохімічні закономірності функціонування циклу трикарбонових кислот, його анаплеротичні реакції та амфіболічну сутність; Пояснювати біохімічні механізми регуряції процесів анаболізму та катаболізму; Пояснювати біохімічні механізми регуляції циклу трикарбонових кислот та його ключову роль в обміні речовин та енергії.


Змістовий модуль 8. Молекулярні основи біоенергетики.

Конкретні цілі: Трактувати роль біологічного окислення, тканинного дихання та окисного фосфорилювання в генерації АТФ за аеробних умов. Аналізувати порушення синтезу АТФ за умов дії на організм людини патогенних факторів хімічного, фізичного, біологічного походження. Пояснювати біохімічні основи процесів знешкодження ендогенних токсинів за участю ферментів мікросомального окислення (цитохрому Р-450).


Змістовий модуль 9. Метаболізм вуглеводів та його регуляція.

Конкретні цілі: Трактувати біохімічні закономірності внутрішньоклітинного метаболізму вуглеводів: анаеробне та аеробне окислення глюкози; Трактувати біохімічні закономірності альтернативних шляхів обміну моносахаридів: пентозофосфатичний шлях окислення глюкози, шляхи перетворення фруктози та галактози; Трактувати функціональні особливості та біологічне значення біосинтезу глюкози (глюкогенез), синтезу та розпаду глікогену в тканинах; Аналізувати зміни рівня глюкози крові, механізми її гормонольної регуляції (інсулін, глюкагон, адреналін), патологічні прояви порушень обміну глюкози: цукровий діабет, голодування; Пояснювати молекулярно-біологічні основи спадкових ензимопатій (вроджених вад метаболізму) обміну фруктози, галактози, глікогену; Трактувати поняття нормоглікемія, гіпер-, гіпоглікемія, глюкозурія як нормальні та патологічні стани обміну глюкози.


Змістовий модуль 10. Метаболізм ліпідів та його регуляція.

Конкретні цілі: Трактувати біохімічні функції прстих і складних ліпідів в організмі: участь в побудові та функціонуванні біологічних мембран клітин, запасна, енергетична функції, використання в якості попередників в біосинтезі біологічно активних сполук ліпідної природи; Трактувати біохімічні закономірності внутрішньоклітинного метаболізму ліпідів: катаболізм та біосинтез жирних кислот, триацилгліцеролів, фосфоліпідів, гормональна регуляція ліполізу; Трактувати біохімічні закономірності регуляції біосинтезу холестеролу та його біотрансформації: етерифікація, утворення жовчних кислот, стероїдних гормонів, вітаміну Д3; Аналізувати зміни в системі циркуляторних транспортних ліпідів: ХМ, ЛПДНЩ, ЛПНЩ, ЛПВЩ при патологіях, пояснювати їх функціональне значення; Пояснювати біохімічні основи виникнення та розвитку генетичних аномалій обміну ліпідів, ліпопротеїнів, холестеролу (ліпопротеїнемії), а також набуті порушення обміну ліпідів: атеросклероз, ожиріння, цукровий діабет.


Змістовий модуль 11. Метаболізм амінокислот. Ензимопатії амінокислотного обміну.

Конкретні цілі: Трактувати біохімічні закономірності внутрішньоклітинного метаболізму амінокислот: процеси дезамінування, трансамінування, декарбоксилювання, пояснювати біологічну дію утворюваних біогенних амінів: серотоніну, гістаміну, гама-аміномасляної кислоти, тощо; Трактувати метаболічні закономірності утворення та знешкодження аміаку, циркуляторного транспорту аміаку, біосинтезу сечовини; Аналізувати зміни в системах транспорту та знешкодження аміаку при генетичних аномаліях ферментів метаболізму аміаку; Пояснювати особливості функціонування загальних шляхів метаболізму безазотистих скелетів амінокислот та спеціалізованих перетворень циклічних амінокислот; Пояснювати біохімічні основи виникнення і проявів генетичних аномалій обміну циклічних амінокислот та аналізувати причини нагромадження проміжних продуктів їх обміну при фенілкетонурії, алкаптонурії, альбінізмі; Пояснювати біохімічні принципи регуляції обміну порфіринів, виникнення та розвитку спадкових порушень синтезу порфіринів – порфірій.


Оцінювання модуля 2

Оцінки, виставлені за традиційною системою, конвертуються в бали:

«5» - 9 балів

«4» - 7 балів

«3» - 5 балів

«2» - 0 балів

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 65 балів.

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Губський Ю.І. Біологічна хімія. - Київ-Тернопіль: Укрмед- книга, 2000. - 508 с.

 2. Губський Ю. І. Біоорганічна хімія. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. - 464 с.

 3. Гонський Я.І., Максимчук Т.П., Калинський М.І. Біохімія людини. Підручник .-Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.-744 с.

 4. Біохімічні показники у нормі і при патології. Навч. Довідн. За ред.. О.Я.Склярова. К.: Медицина. – 2007.- 320 с.

 5. Практикум з біологічної хімії. За ред.. О.Я.Склярова. К.: Здоров’я. – 2002. – 297 с.

 6. Біологічна хімія. Тести та ситуаційні задачі. За ред.. О.Я.Склярова. Львів: Світ, – 2006. – 271 с.

 7. Клінічна біохімія. Підручник. За ред.. О.Я.Склярова. К.: Медицина. – 2006. – 432 с.Фізіологія ІІ рік/ 3 семестр


Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 3,7

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 60 год. Змістових модулів: 7

Самостійна робота: 40 год.

Разом: 110 год.


Опис програми (Фізіологія – модуль І)


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

 2. Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

 3. Аналізувати регульовані параметри й робити висновки про механізми нервової й гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

 4. Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

 5. Інтерпретувати механізми й закономірності функціонування збудливих структур організму

 6. Аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності людини

 7. Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму

 8. Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

Модуль 1. Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції

Змістовий модуль 1. Загальна фізіологія

Конкретні цілі: Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму, в т.ч.функцій щелепно-лицевої ділянки. Трактувати поняття “фізіологічна система” організму та роль механізмів регуляції у досягненні пристосувальної реакції. Аналізувати етапи становлення фізіології та її місце в системі вищої стоматологічної освіти. Пояснювати механізми розвитку потенціалу спокою й потенціалу дії у нервових і м’язових волокнах й інтерпретувати їх параметри. Пояснювати механізми дії електричного струму на збудливі структури й інтерпретувати вплив електричних імпульсів з різними параметрами на мембранні потенціали нервових і м’язових волокон. Робити висновки про збудливість нервових і м’язових волокон на підставі величини порогу деполяризації.


Змістовий модуль 2. Фізіологія збудливих структур

Конкретні цілі: Пояснювати механізми й закономірності проведення нервового імпульсу нервовими волокнами, інтерпретувати причини порушення провідності. Пояснювати механізми хімічної передачі збудження через нервово-м’язовий синапс. Інтерпретувати механізми блокади нервово-м’язового проведення збудження. Пояснювати механізми спряження збудження й скорочення у поперечно-посмугованих м’язових волокнах, скорочення й розслаблення. Інтерпретувати залежність характеру скорочення м’язів від сили і частоти подразнення. Інтерпретувати роль факторів, від яких залежить сила скорочення м’язів. Інтерпретувати електроміограму.


Змістовий модуль 3. Нервова регуляція функцій організму

Конкретні цілі: Описувати контури біологічної регуляції функцій, пояснювати роль зворотного зв’язку в забезпечені пристосувальної реакції організму. Пояснювати механізми передачі інформації в синапсах центральної нервової системи, роль нейромедіаторів, нейромодуляторів. Пояснювати механізми розвитку збудження й гальмування, їх сумації та роль цих процесів в інтегративній функції центральної нервової системи. Описувати механізми рефлекторної регуляції функцій та роль ланок рефлекторної дуги як складових контуру біологічної регуляції в забезпеченні пристосувальної реакції організму. Аналізувати принципи координації рефлексів за участю відповідних нейронних ланцюгів у забезпеченні пристосувальної реакції організму. Аналізувати роль різних рівнів центральної нервової системи у забезпечення пристосувальної реакції організму. Робити висновки про стан провідних шляхів ЦНС, оцінювати їх роль у забезпеченні сенсорних та рухових функцій. Аналізувати механізми впливу структур переднього мозку, стовбура мозку та активність моторних систем спинного мозку. Аналізувати вікові особливості регуляції рухових функцій, пояснювати роль кори головного мозку й лімбічної системи у формуванні системної діяльності організму. Пояснювати фізіологічні основи електроенцефалографії.


Змістовий модуль 4. Дослідження механізмів нервової регуляції. Структурно-функціональна організація автономної нервової системи її роль у регуляції вісцеральних функцій

^ Конкретні цілі: Пояснювати механізми впливу автономної нервової системи на вісцеральні функції організму. Аналізувати зміни вісцеральних функцій при активації симпатичної або парасимпатичної нервової системи. Інтерпретувати механізми зміни вісцеральних функцій після блокади передачі інформації в гангліонарних і нейроорганних синапсах автономної нервової системи.


Змістовий модуль 5. Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз у регуляції вісцеральних функцій

Конкретні цілі: Аналізувати регульовані параметри й робити висновки про механізми регуляції функцій ендокринних залоз. Робити висновки про стан фізіологічних функцій організму його систем та органів при зміні концентрації гормонів в організмі. Аналізувати вікові особливості функцій організму, що пов’язані з діяльністю ендокринних залоз. Аналізувати регульовані параметри й робити висновки про стан механізмів регуляції процесів лінійного росту тіла, фізичного, психічного й статевого розвитку за участю гормонів. Аналізувати регульовані параметри й робити висновки про стан механізмів регуляції сталості внутрішнього середовища за участю гормонів. Пояснювати механізми регуляції неспецифічної адаптації організму за участю гормонів.


Змістовий модуль 6. Фізіологія сенсорних систем.

Конкретні цілі: Аналізувати стан функцій сенсорної системи, її структурних елементів та допоміжних структур на підставі диференційованих для кожної сенсорної системи критеріїв.

Трактувати функції каналів передачі інформації та рівнів організації кожної з сенсорних систем на підставі аналізу параметрів: абсолютних та диференційованих порогів відповідної чутливості, стану рецептивних полів, формування сенсорних образів. Аналізувати вікові особливості формування та функцій сенсорних систем. Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження кожної з сенсорних систем.


Змістовий модуль 7. Вищі інтегративні функції. Вища нервова діяльність людини

Конкретні цілі: Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження вищої нервової діяльності: утворення, збереження і гальмування умовних рефлексів; подразнення й пошкодження структур переднього мозку, що беруть участь у вищих інтегративних функціях ЦНС; реєстрація викликаних потенціалів та ЕЕГ. Пояснювати механізми виникнення біологічних потреб і мотивацій та їх роль у формуванні вроджених і набутих форм поведінки організму. Аналізувати регульовані параметри гомеостазу і пояснювати структуру цілісного поведінкового акту (функціональну систему поведінки). Пояснювати механізми формування емоцій, їх роль у поведінкових реакціях організму на підставі фізіологічних критеріїв емоцій. Аналізувати вікові особливості вищої нервової діяльності (поведінкових реакцій) організму. Трактувати властивості основних нервових процесів - збудження й гальмування, що обумовлюють тип нервової системи (сила, врівноваженість та рухомість). Пояснювати механізми інтегративної діяльності на основі аналізу ролі різних структур нової кори головного мозку. Пояснювати механізми інтегративної діяльності нової кори головного мозку при формуванні мови у людини й оцінювати її стан на підставі фізіологічних критеріїв. Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження типів нервової системи у людини. Пояснювати механізми інтегративної діяльності головного мозку, що обумовлюють процеси свідомості, мислення, сну та його видів. Трактувати показники м’язової працездатності людини, аналізувати чинники, від яких залежить їх величина. Аналізувати чинники, які визначають швидкість розвитку втоми під час м’язової роботи. Пояснювати локалізацію і механізми розвитку втоми людини під час трудової діяльності. Пояснювати принципи побудови оптимальних режимів тренування. Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження стану фізичної працездатності (витривалості, сили, швидкості.).


Оцінювання модуля 1

Оцінки, виставлені за традиційною системою, конвертуються в бали:

«5» - 6 балів

«4» - 4 бали

«3» - 3 бали

«2» - 0 балів

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 57 балів (3 х 19). Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з можливих 80 балів.


Рекомендована література

 1. Гжегоцький М.Р., Філімонов В.І., Петришин Ю.С., Мисаковець О.Г. Фізіологія людини. – К.: Книга плюс, 2005.- 496 с.

 2. Фізіологія людини. Вільям Ф.Ганонг. Переклад з англ. Львів: БаК, 2002 – 784 с.

 3. Нормальна фізіологія. За ред. В.І. Філімонова, К.: Здоров’я, 2004 – 608 с..

 4. Фізіологія. За ред. В.Г.Шевчука. Навчальний посібник. Вінниця: Нова книга. 2005.

 5. Физиология человека: в 3-х томах. Перевод с английского. Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса. – М: Мир, 1996.

 6. Textbook of Medical Physiology / Arthur C. Guyton, John E. Hall. – 10th ed. 2005. – 1064 pМедична інформатика ІІ рік/ 3 семестр


Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 3,5

Семінари: 50 год. Модулів: 2

Практичні заняття: - Змістових модулів: 4

Самостійна робота: 45 год.

Разом: 105 год.


Опис програми (Медична інформатика – модулі І, ІІ)


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Визначати можливості застосування інформаційних технологій та ПК у медицині;

 2. Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині;

 3. Демонструвати базові навички роботи з ПК та пошуку медичної інформації з використанням інформаційних технологій;

 4. Використовувати методи обробки медичної інформації.


Модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я.

Обробка та аналіз медико-біологічних даних.

Змістовий модуль 1. Основні поняття медичної інформатики. Комп’ютер у діяльності майбутнього лікаря.

Конкретні цілі: Інтерпретувати основні поняття медичної інформатики; трактувати особливості застосування прикладного програмного забезпечення для обробки медичних даних та медичної інформації; аналізувати роль інформації, комунікації та комп’ютерних технологій в медицині; трактувати основні принципи телемедицини; демонструвати навички використання СУБД при обробці медико-біологічних даних; демонструвати базові вміння використовувати основні медичні ресурси Internet.
^

Змістовий модуль 2. Медичні дані. Методологія обробки та аналізу інформації.

Конкретні цілі: Інтерпретувати принципи класифікації та кодування медико-біологічної інформації; трактувати принципи застосування статистичних методів при обробці результатів медико-біологічних досліджень; демонструвати навички використання статистичних функцій та критеріїв для аналізу медико-біологічних даних; трактувати методи обробки та аналізу медичних зображень.


Оцінювання модуля 1

Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок за поточну навчальну діяльність студента та оцінки за підсумковий модульний контроль.

Поточна навчальна діяльність студента оцінюється за 4-ри бальною шкалою, яка конвертується у бали таким чином:

«5» - 17 балів

«4» - 15 балів

«3» - 12 балів

«2» - 0 балів

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для зарахування модуля 1, дорівнює 84 бали. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів з 80 можливих.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconЕлектронні методи в стоматології гриньох В. О. – асистент кафедри стоматології дитячого віку Львівського
Гриньох В. О. – асистент кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету...
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconДонецький національний медичний унивеситет ім. М. Горького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство охорони здоров’я україни національний фармацевтичний університет грінцова ольга євгенівна

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров`я україни сумський державний університет

Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2019
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Документы